top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Առավոտյան աղոթք. Երկրպագում ենքԵրկրպագում ենք Քեզ, Տեր Աստված մեր, երկարաձիգ գիշերվա միջով անցածներս և կանուխ արթնանալով՝ մատուցում ենք քեզ մեր առավոտյան աղոթքները։ Օրհնում ու փառավորում Քեզ և գոհանում ենք Քեզնից, որ շնորհեցիր մեզ այս գիշերը խաղաղությամբ անցկացնել և հասնել առավոտյան այս ժամին։ Տե՛ր, մեզ արժանի դարձրու Քո անճառելի օրհնություններին, որ խոստացար քո սիրելիներին, ճշմարի՛տ Աստված, մեր Տեր Հիսո՛ւս Քրիստոս, ապրեցրո՛ւ մեզ և ողորմի՛ր։

Հատված Առավոտյան ժամերգությունից,

գրաբարից աշխարհաբարի վերածեց Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյանը


Գրաբար


Երկրպագեմք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, անցեալքս ընդ երկարութիւն գիշերիս. եւ կանխեալքս ի տեղւոջ խոստովանութեան մատուցանեմք զառաւօտու աղօթս մեր: ԶՔեզ, Տէ՛ր, օրհնեմք եւ փառաւորեմք. եւ զՔէն, Տէ՛ր, գոհանամք, որ արժանի արարեր զգիշերս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի ժամ առաւօտուս: Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, անճառ խոստմանց Քոց, զոր խոստացար սիրելեաց Քոց, ճշմարի՛տդ Աստուած Յիսուս Քրիստոս, Տէ՛ր մեր. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

139 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page