top of page
  • Writer's pictureՄեսրոպ վարդապետ Պարսամյան

Հիսուսի Խաղաղությունը


Հիսուս Քրիստոսի խաղաղությունը ավելին է քան անկեղծ ցանկությունը կամ սրտաբուխ մաղթանքը։ Քրիստոս այն անվանում է «իմ խաղաղությունը», քանզի Նա հենց ինքն է մեր Խաղաղությունը։

Ուրեմն, հավատքով և աղոթքով մոտենանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին և չվախենանք, քանզի Նա մեր սիրառատ Բարեկամն է, ով երբեք մեզ չի լքում, Խաղաղությունը՝ որ միշտ մեր սրտերում է։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս. ամեն։

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page