top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց


ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ


Ո՞ւր է, մա՛հ, քո խայթոցը,

ո՞ւր է, դժոխք, քո հաղթանակը:


Քրիստոս հարություն է առել, և դու, մա՛հ, ոչնչացված ես։

Քրիստոս հարություն է առել, և չարերը պարտված են։

Քրիստոս հարություն է առել, և հրեշտակները ցնծում են։

Քրիստոս հարություն է առել, և կյանքն ազատագրված է։

Քրիստոս հարություն է առել, և գերեզմանը դատարկ է:


Քանզի Քրիստոս, հարություն առնելով մեռելներից,

դարձել է ննջեցյալների առաջին պտուղը։

Նրան փառք և իշխանություն

հավիտյանս, հավիտենից. Ամեն

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց։

Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի։


(Հատված Սբ. Հովհան Ոսկեբերան Հայրապետի՝ Զատկական Ճառից)

86 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page