top of page
  • Writer's pictureFr. Mesrop Parsamyan

Քրիստոնյա եմ«Աստված իր սերը մեր հանդեպ հայտնեց նրանով, որ, մինչդեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ»։ (Հռոմեացիս 5:8)


2 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page