top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Քո խաչը թող մեզ ապավեն լինիՔո խաչը թող մեզ ապավեն լինի, Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս, երբ որ երևաս Հոր փառքով` լուսավոր ամպերի մեջ, այն ժամանակ մենք չամաչենք` Քե՛զ հուսացողներս, այլ Քո մեծ զորությամբ ուրախանանք Քո աջ կողմում` իբրև լույսի որդիներ և վաղորդայն դուստրեր:

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page