top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Տեր լսիր քո ծառաների աղոթքըՏե՛ր, լսիր քո ծառաների աղոթքը և փրկի՛ր, քո ժողովրդին, որ քեզ հուսաց։ Քանզի դու, Տե՛ր, բազումողորմ ես նրանց հանդեպ, ովքեր աղոթում են քեզ։


Մեր նեղության օրը քեզ աղոթեցինք, Ունկնդրի՛ր մեր աղոթքներին, Տե՛ր, և լսիր մեր խնդրանքների ձայնը։


Անօրենները հարձակվեցին մեզ վրա, Աստվա՛ծ, Թշնամիների ամբոխները մեզ պաշարեցին։ Նայի՛ր և ողորմի՛ր մեզ. Պահպանիր և զորությո՛ւն տուր քո ծառաներին։


Մեր թշնամիները պիտի տեսնեն և ամաչեն, Որովհետև դու, Տե՛ր, օգնեցիր մեզ և մխիթարեցիր։ Գոհություն պիտի մատուցենք քեզ, Տե՛ր, Աստվա՛ծ մեր, մեր համակ սրտով և պիտի փառավորենք քո անունը հավիտյան։


Հմմտ. Սաղմոս 85 Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյան

113 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page