top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Սաղմոս 45Աստված մեր ապավենն է և զորությունը և օգնականը խիստ նեղությունների մեջ։

Դրա համար չենք վախենա, երբ երկիրը խռովվի, և լեռները դեպի ծովի խորքը փոխվեն։ Շաչեցին և խռովվեցին ծովերի ջրերը, և նրա զորությունից լեռները սասանվեցին։ Գետերի հոսանքներն ուրախացնում են Աստծու քաղաքը, և Բարձրյալը սրբացրեց իր բնակության վայրը։ Աստված նրանց մեջ է, և նրանք չեն սասանվի, նրանց կօգնի Աստված վաղորդայնից վաղորդայն։ Խռովվեցին հեթանոսները, և թագավորությունները խոնարհվեցին. Բարձրյալը ձայնեց, և երկիրը դողաց։ Մեզ հետ է Զորությունների Տերը»։

(Սաղմոս 45:1-8)

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page