top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Որդու երկխոսությունը Հոր հետԱվետարաններում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջին և վերջին խոսքերի մեջ կիրառված է «Հայր» բառը։ Տեր Հիսուսի ողջ երկրային կյանքը անկեղծ խոսակցություն էր, Որդու սիրառատ երկխոսությունը Հոր հետ՝ «օրինակ տալով ձեզ, որպեսզի ընթանաք իր հետքերով»։ (Ա. Պետրոս 2:21)


🛐ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ


✅Գրաբար


✝️Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես,

🙏սուրբ եղիցի անուն Քո,

🙏եկեսցէ արքայութիւն Քո,

🙏եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:

🤲Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր.

🤲եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:

🤲Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն,

✝️զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:


✅Աշխարհաբար

✝️Հայ՛ր մեր, որ երկնքում ես,

🙏սուրբ թող լինի Քո անունը,

🙏Քո արքայութունը թող գա,

🙏Քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է:

🤲Մեր հանապազօրյա հացը տո՛ւր մեզ այսօր.

🤲և թո՛ղ մեզ մեր պարտքերը, ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին:

🤲Եվ մի՛ տանիր փորձության, այլ փրկի՛ր մեզ չարից,

✝️քանզի Քոնն են արքայությունը և զօրությունը և փառքը հավիտյանս. ամեն:

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page