top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Նայեաց սիրովՈ՛վ գթառատ Հայր,

սիրով նայի՛ր Քո ձեռքերի ստեղծածներին

և մեզ՝ տկարներիս, պահապան տո՛ւր

բանակները հրեշտակների։

Փրկի՛ր մեր անձերը փորձանքներից,

խավարի մեջ շրջող դևերից,

որպեսզի գիշեր ու ցերեկ

անդադար փառք տանք Քեզ։


Անստեղծ և անսկիզբ Աստծո

անճառելի Ծնունդ, Որդի՛ և Բա՛ն,

որ ցերեկը աշխատելու,

իսկ գիշերը հանգստյան քնի համար ստեղծեցիր,

մեր մարմնի աչքերը թող ննջեն,

բայց հոգով մնանք արթուն,

որպեսզի գիշեր ու ցերեկ

անդադար փառք տանք Քեզ։


Բանական հոգիների վարդապետ,

լույսի աղբյուր, շնորհների բաշխող, Սո՛ւրբ Հոգի,

մեր մարմնեղեն դռները փակվելիս՝

լո՛յս տուր մեր սրտերի աչքերին, որ

գիշերները կանուխ արթնանանք

և հրեշտակների հետ Քեզ օրհնաբանենք,

որպեսզի գիշեր ու ցերեկ

անդադար փառք տանք Քեզ։


Հատված Ս. Ներսես Շնորհալու «Նայեաց սիրով» հոգևոր երգից, Խաղաղական Ժամերգություն, գրաբարից աշխարհաբարի վերածեց Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյանը

187 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page