top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Խաղաղություն պարգևիր մեզ«Տե՜ր, Տե՜ր, թագավո՛ր երկնքի,

բոլոր արարածների Տե՜ր Աստված,

սրբերի՛ սուրբ, Ամենազոր, Ամենակալ,

տե՛ս մեր այս ցավերը, որ կրում ենք …

ջնջի՛ր մեր մեղքերը, ների՛ր մեր բոլոր հանցանքները,

ցու՛յց տուր քո ողորմությունը այս ժամին։

Անմիջապես թող մեզ հասնի քո ողորմությունը

և արժանացնի մեզ՝ վտանգվածներիս և չարչարվողներիս,

օրհնելու քեզ և փառաբանելու։

Խաղաղություն պարգևիր մեզ»։

(Գ. Մակաբայեցիս 2:1,9)

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page