top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Ինչպես համբերել նեղություններին
Շատերն են հարցնում, թե ինչպե՛ս կարող ենք կյանքի դժվարություններն ու նեղությունները համբերատարությամբ տանել։


Սուրբ Պողոս Առաքյալը ցույց է տալիս այդ ճանապարհը. կարող ենք նեղություններին համբերել և ուրախանալ հույսով, եթե հարատևենք աղոթքի մեջ։


Էական չէ, թե ի՛նչ իրավիճակի կամ հոգեվիճակի մեջ ենք, մենք կարող ենք ուրախությամբ և գոհունակ սրտով աղոթել՝ Հիսուս Քրիստոսով ունեցած մեր հույսի շնորհիվ. «Եւ ա՛յս է այն վստահությունը, որն ունենք մենք Նրա հանդեպ. այն, որ ի՛նչ էլ խնդրենք ըստ նրա կամքի, նա մեզ կլսի. եւ քանի որ գիտենք, թե նա լսում է մեր խնդրանքները, ապա գիտենք նաեւ, որ կստանանք այն խնդրանքները, որ հայցեցինք նրանից»։ (Ա. Հովհաննես 5:14-15)

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page