top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Առավոտյան աղոթքԱրեգա՛կ արդար,

Տե՛ր մեր Հիսուս Քրիստոս,

որ ծագեցիր հայրական ծոցից՝

Քո ճառագայթներն արձակելով

ողջ տիեզերքում:

Բա՛ց մեր սրտերի աչքերը՝

տեսնելու Քո համասփյուռ լույսը

եւ հետևելու Քո շավիղներին։

և Քեզ վայել է փառք,

իշխանություն և պատիվ

այժմ և միշտ

և հավիտյանս հավիտենից. ամեն»:

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page