• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Անեղանելիդ ԱստուածԱնստեղծ Աստված, Հա՛յր Ամենակալ, ընդունի՛ր մեր՝ Քո ծառաների աղաչանքները։

Հորից անճառելի ծագում, Արեգա՛կ Արդար, ծագեցրո՛ւ մեզ վրա քո ողորմության լույսը։

Հորից բխած Հոգի, աղբյո՛ւր բարության, Քո լույսով լցրո՛ւ մեզ այս առավոտյան։

Երեք անձեր և մի բնություն, մի Աստվածություն, Քե՛զ ենք խոստովանում հավետ, Սո՛ւրբ Երրորդություն:

(Հորդորակ Արևագալի Ժամերգության, գրաբարից աշխարհաբարի վերածեց Մեսրոպ վրդ. Պարսամյանը)

Գրաբար

Անեղանելի՛դ Աստուած, Հա՛յր ամենակալ, ընկա՛լ զաղաչանս մեր՝ Քոց պաշտօնէից:

Ի Հօրէ ծագո՛ւմն անճառ, Արեգա՛կն արդար, ծագեա՛ ի յանձինս մեր զլոյսդ ողորմութեան:

Ի Հօրէ բղխեալ Հոգի՛, աղբի՛ւր բարութեան, լուսով Քով լցո՛ զմեզ յայսմ առաւօտուս:

Երեք անձինք եւ Մի բնութի՛ւն, Մի Աստուածութի՛ւն,

զՔեզ խոստովանիմք յաւէտ Սուրբ Երրորդութիւն:

17 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.