top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Աղոթք Արևագալի Ժամերգության

Updated: Jul 28, 2020«Քո լույսով Քրիստոս, ամենքս լուսավորվեցինք, և ո՜վ Փրկիչ, հավատացյալներս` Քո Սուրբ Խաչին ապավինեցինք: Ո՜վ Մեր Փրկիչ Աստված, լսի՛ր մեզ և Քո խաղաղությունը տուր մեզ և Քո ողորմությունը շնորհի՛ր մեզ, ո՜վ Մարդասեր Տեր»:

26 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page